Lãnh đạo

 

Hội đồng quản trị

1.      Ông Phạm Duy Hùng - Chủ tịch hội đồng quản trị.

2.      Ông Nguyễn Thanh Bình - Thành viên hội đồng quản trị.

3.      Ông Lê Anh Dũng - Thành viên hội đồng quản trị.

4.      Bà Lại Thị Minh Hiền - Thành viên hội đồng quản trị.

5.      Ông Nguyễn Tất Thắng - Thành viên hội đồng quản trị.

 

Ban điều hành

1.      Ông Nguyễn Thanh Bình - Tổng giám đốc.

 

Ban kiểm soát

1.      Ông Nguyễn Mạnh Hoàng - Trưởng ban kiểm soát.

2.      Bà Đinh Thị Hảo - Thành viên ban kiểm soát.

3.      Bà Nguyễn Diệu Trinh - Thành viên ban kiểm soát.