Lãnh đạo

 

Hội đồng quản trị

1.      Ông Mai Xuân Sơn - Chủ tịch hội đồng quản trị

2.      Ông Lê Anh Dũng - Thành viên hội đồng quản trị

3.      Ông Lưu Nguyễn Chí Nhân - Thành viên hội đồng quản trị

4.      Ông Nguyễn Việt Cường - Thành viên hội đồng quản trị

5.      Ông Vũ Đức Trung - Thành viên hội đồng quản trị

 

Ban điều hành

1.      Ông Lê Anh Dũng - Tổng giám đốc

2.      Ông Nguyễn Việt Cường - Phó Tổng giám đốc

3.      Ông Trần Anh Kha - Phó Tổng giám đốc

 

Ban kiểm soát

1.      Ông Nguyễn Mạnh Hoàng - Trưởng ban kiểm soát

2.      Bà Đinh Thị Hảo - Thành viên ban kiểm soát

3.      Ông Trần Văn Quỳnh - Thành viên ban kiểm soát