Dứa khoanh trong nước đường 30 OZ

- Khối lượng tịnh: 850 gr

- Khối lượng ráo nước: tối thiểu 52%

- Brix (%): 14-16, 16-18

- Acid (%): 0.3-0.6

- Đóng gói: 12 hoặc 24 hộp/carton

Dứa khoanh trong nước dứa 30 OZ

- Khối lượng tịnh: 850 gr

- Khối lượng ráo nước: tối thiểu 52%

- Brix (%): 14-16

- Acid (%): 0.2-0.6

- Đóng gói: 12 hoặc 24 hộp/carton

Dứa khoanh trong nước đường 20 OZ

- Khối lượng tịnh: 565 gr

- Khối lượng ráo nước: tối thiểu 52%

- Brix (%): 14-16, 16-18

- Acid (%): 0.2-0.6

- Đóng gói: 12 hoặc 24 hộp/carton

Dứa khoanh trong nước dứa 20 OZ

- Khối lượng tịnh: 565 gr

- Khối lượng ráo nước: tối thiểu 52%

- Brix (%): 14-16

- Acid (%): 0.2-0.6

- Đóng gói: 12 hoặc 24 hộp/carton

Dứa khoanh trong nước đường 108 OZ

- Khối lượng tịnh: 3050 gr

- Khối lượng ráo nước: tối thiểu 52%

- Brix (%): 14-16; 16-18

- Acid (%): 0.2-0.6

- Đóng gói: 6 hộp/carton

Dứa khoanh trong nước dứa 108 OZ

- Khối lượng tịnh: 3050 gr

- Khối lượng ráo nước: tối thiểu 52%

- Brix (%): 14-16

- Acid (%): 0.2-0.6

- Đóng gói: 6 hộp/carton

Dứa miếng trong nước đường 30 OZ

- Khối lượng tịnh: 850 gr

- Khối lượng ráo nước: tối thiểu 52%

- Brix (%): 14-16, 16-18

- Acid (%): 0.2-0.6

- Đóng gói: 12 hoặc 24 hộp/carton

Dứa miếng trong nước dứa 30 OZ

- Khối lượng tịnh: 850 gr

- Khối lượng ráo nước: tối thiểu 52%

- Brix (%): 14-16

- Acid (%): 0.2-0.6

- Đóng gói: 12 hoặc 24 hộp/carton

Dứa miếng trong nước đường 20 OZ

- Khối lượng tịnh: 565 gr

- Khối lượng ráo nước: tối thiểu 52%

- Brix (%): 14-16, 16-18

- Acid (%): 0.2-0.6

- Đóng gói: 12 hoặc 24 hộp/carton

Dứa miếng trong nước dứa 20 OZ

- Khối lượng tịnh: 565 gr

- Khối lượng ráo nước: tối thiểu 52%

- Brix (%): 14-16

- Acid (%): 0.2-0.6

- Đóng gói: 12 hoặc 24 hộp/carton

Dứa miếng trong nước đường 108 OZ

- Khối lượng tịnh: 3050 gr

- Khối lượng ráo nước: tối thiểu 52%

- Brix (%): 14-16, 16-18

- Acid (%): 0.2-0.6

- Đóng gói: 6 hộp/carton

Dứa miếng trong nước dứa 108 OZ

- Khối lượng tịnh: 3050 gr

- Khối lượng ráo nước: tối thiểu 52%

- Brix (%): 14-16

- Acid (%): 0.2-0.6

- Đóng gói: 6 hộp/carton